Naše služby

Ošetrovateľská starostlivosť

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, Vám ponúka komplexné služby domácej zdravotnej starostlivosti pre klientov všetkých vekových skupín.

Obzvlášť sa špecializujeme na klientov, ktorí boli hospitalizovaní na chirurgických alebo interných jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), koronárnych jednotkách (KJ) a anesteziologicko-resuscitačných oddeleniach (ARO). Našim hlavným krédom je zabezpečenie tej najvyššej kvality poskytovaných služieb a maximálnej spokojnosti klienta. Preto pri našich zdravotných sestrách a ošetrovateľkách dbáme nielen odbornú zdatnosť ale tiež na povahové vlastnosti a schopnosť citlivého empatického prístupu.

Tu nájdete najdôležitejšie fakty o domácej ošetrovateľskej starostlivosti:

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je vlastne kombináciou zdravotnej a sociálnej starostlivosti poskytovanej klientovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí teda uňho doma alebo u jeho blízkych, a to na základe odporúčania jeho ošetrujúceho lekára. Kvalitne poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť umožňuje skrátiť dobu hospitalizácie v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení len na nevyhnutnú dobu. 

Hlavnými výhodami domácej ošetrovateľskej starostlivosti oproti hospitalizácii v nemocnici sú lepšia psychická pohoda klienta (súkromie a pohodlie domáceho prostredia, neobmedzený kontakt s rodinou atď.) a úplne vylúčenie nozokomiálnych nákaz (infekcie vznikajúce v priamej súvislosti s pobytom v zdravotníckom zariadení). 

Klientom domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa môže stať v podstate ktokoľvek. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť osobám všetkých vekových kategórií od novorodencov až po seniorov. Rozhodujúcim kritériom pre indikáciu domácej ošetrovateľskej starostlivosti je skutočnosť, že zdravotný stav klienta nie je možné zvládnuť bežnou laickou starostlivosťou, pričom si ale zdravotný stav klienta bezpodmienečne nevyžaduje hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. O tejto indikácii rozhoduje klientov ošetrujúci lekár.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť má byť dostupná počas bežného pracovného času a v pracovných dňoch. Záleží na konkrétnej agentúre v akom časovom rozsahu dokáže zabezpečiť svoje služby pre klienta. Naša Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre svojich klientov aj počas víkendov a štátnych sviatkov, no výlučne na základe indikácie lekára. Zabezpečenie potrebnej starostlivosti je vecou dohody medzi našou agentúrou a klientom.

Domáca hospitalizácia – špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť pre klientov po operáciách alebo úrazoch, ale samozrejme aj pre klientov s rôznymi internými chorobami. Typickým klientom je pacient po operačnom zákroku, ktorého stav si už nevyžaduje hospitalizáciu, ale popri tom je potrebné ošetrovať operačnú ranu, rehabilitovať a pod. Pri niektorých operáciách je pri zabezpečení kvalitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti možné prepustiť pacienta z nemocnice už po niekoľkých hodinách po operačnom výkone.

Dlhodobá domáca ošetrovateľská starostlivosť – ošetrovateľská starostlivosť o chronicky chorých klientov. Spektrum diagnóz v tejto skupine je veľmi široké. Ide o rôzne choroby: 

– pľúcna (vrátane starostlivosti o klientov závislých na domácej oxygenoterapii)

– gastroenterologická (napr. starostlivosť o stómie)

– nutričné (rôzne druhy sondovej výživy alebo domácej parenterálnej výživy pri nedostatočnom príjme potravy)

– metabolická (meranie glykémie a aplikácia inzulínu u diabetikov vrátane nácviku sebaobsluhy v tejto oblasti)

– neurologická (napr. starostlivosť o klientov po cievnych mozgových príhodách)

– onkologická (vrátane liečby bolesti)

– a dalšie…

(Krátkodobá domáca ošetrovateľská starostlivosť – ošetrovateľská starostlivosť o klientov, u ktorých je ošetrujúcim lekárom indikovaný odber krvi, aplikácia injekčnej terapie alebo aplikácia infúznej terapie. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. poskytuje všetky uvedené formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti.)

 1. a) preväzy rán vrátane preležanín (dekubitov)

  b) starostlivosť o pacientov závislých na sondovej výžive (nasogastrická, nasojejunálna, PEG atď.)

  c) starostlivosť o pacientov so stómiami a/alebo permanentnými močovými katétrami (cievkami)

  d) starostlivosť o pacientov na parenterálnej (intravenóznej) výžive

  e) aplikácia injekcií a infúzií

  f) rehabilitácia v domácom prostredí (vrátane napríklad predoperačnej dychovej rehabilitácie)

  g) odbery krvi v domácom prostredí

  h) komplexná kontinuálna starostlivosť o nesebestačného alebo nie úplne sebestačného pacienta (vrátane pacientov s cievnou mozgovou príhodou či apalickým syndrómom)

  i) odsávanie pacientov s tracheostómiou

  j) liečba bolesti

  k) kontroly krvného tlaku a ďalších životných funkcií

  l) kontroly glykémie (hladín cukru v krvi)

Zo zdravotného poistenia je uhrádzaná domáca ošetrovateľská starostlivosť len vtedy, ak je indikovaná praktickým alebo ošetrujúcim lekárom pacientovi, ktorý je čiastočne imobilný alebo úplne imobilný. Naše služby však zabezpečujeme aj mobilným pacientom, vtedy si však pacient jednotlivé úkony hradí sám. Zoznam jednotlivých výkonov spolu s ich cenami nájdete v tabuľke na konci článku. Všeobecný lekár klienta (všeobecný lekár pre dospelých , všeobecný lekár pre deti a dorast) môže indikovať domácu ošetrovateľskú starostlivosť maximálne na dobu 3 až 6 mesiacov v závislosti od druhu zdravotnej poisťovne pacienta). Môže však túto indikáciu opakovane predĺžiť. Pokiaľ teda pacient domácu ošetrovateľskú starostlivosť potrebuje a všeobecný lekár ju indikuje, môže byť domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite počas neobmedzenej doby. Lekár špecialista môže odporúčať domácu ošetrovateľskú starostlivosť, ale Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti potvrdzuje všeobecný lekár.

Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám na info@siascentrumzdravia.eu alebo nám zavolajte na 0918 315 591 (od 7,30 do 16,00 hod.)

Prepožičiavanie pomôcok

Zabezpečenie rehabilitačných a iných zdravotných pomôcok

Preto že naši klienti často potrebujú nejakú rehabilitačnú pomôcku, ponúkame Vám ich zapožičanie alebo pomoc s jej získaním na predpis. Požičiavame a zabezpečujeme celé široké spektrum zdravotných pomôcok.

Potrebu konkrétnej pomôcky riešime vždy s každým klientom individuálne, neváhajte sa preto s Vašou požiadavkou na nás kedykoľvek obrátiť. Zoznam základných pomôcok nájdete tu: Okrem zdravotných pomôcok zabezpečujeme našim klientom aj donášku zdravotníckeho materiálu a v okrese Stará Ľubovňa aj donášku liekov. Z našej dlhoročnej praxe si uvedomujeme často neprekonateľné problémy, ktoré majú naši pacienti so zabezpečovaním zdravotníckeho materiálu a liekov, ktoré sú pre nich nevyhnutné. Stačí sa na nás obrátiť a my Vám zabezpečíme predpísanie lieku u Vášho lekára, vyzdvihnutie lieku v lekárni až po jeho doručenie priamo k Vám domov.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ŠIAS, spol. s r.o. v spolupráci s partnerskou organizáciou Humanitarian, n.o. zabezpečuje prepožičiavanie zdravotníckych pomôcok a ich dopravu ku klientovi. Pri jednotlivých pomôckach je uvedená cena za prenájom na jeden deň.

Zoznam pomôcok, ktoré sú pre našich klientov k dispozícii:

Donáška liekov

Pre okres Stará Ľubovňa ponúkame možnosť donášky liekov a zdravotníckeho materiálu. V prípade záujmu o túto službu nás kedykoľvek kontaktujte.

Opatrovateľská služba

Pre seniorov ponúkame možnosť opatrovateľskej služby, ktorú Vám zabezpečíme prostredníctvom našej neziskovej organizácie Humanitarian. Ponúkame Vám pobytovú alebo ambulantnú službu v zariadení sociálnych služieb Senior residence vo Vyšných Ružbachoch. V okrese Stará Ľubovňa a Poprad zabezpečujeme aj opatrovateľskú službu v domácom prostredí u Vás doma. Špecializujeme sa aj na seniorov ktorí trpia demenciou či alzheimerom. Viac informácií sa dozviete na www.humanitarian.sk alebo na telefónnom čísle +421 907 819 711.

Zabezpečenie rehabilitačných a iných zdravotných pomôcok

Preto že naši klienti často potrebujú nejakú rehabilitačnú pomôcku, ponúkame Vám ich zapožičanie alebo pomoc s jej získaním na predpis. Požičiavame a zabezpečujeme celé široké spektrum zdravotných pomôcok.

Potrebu konkrétnej pomôcky riešime vždy s každým klientom individuálne, neváhajte sa preto s Vašou požiadavkou na nás kedykoľvek obrátiť. Okrem zdravotných pomôcok zabezpečujeme našim klientom aj donášku zdravotníckeho materiálu. Z našej dlhoročnej praxe si uvedomujeme často neprekonateľné problémy, ktoré majú naši pacienti so zabezpečovaním zdravotníckeho materiálu a liekov, ktoré sú pre nich nevyhnutné. Stačí sa na nás obrátiť a my Vám zabezpečíme predpísanie lieku u Vášho lekára, vyzdvihnutie lieku v lekárni až po jeho doručenie priamo k Vám domov.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ŠIAS, spol. s r.o. v spolupráci s partnerskou organizáciou Humanitarian, n.o. zabezpečuje prepožičiavanie zdravotníckych pomôcok a ich dopravu ku klientovi. Pri jednotlivých pomôckach je uvedená cena za prenájom na jeden deň.