Časté otázky

Odpovede na všetky dôležité otázky.

Pobočka Stará Ľubovňa

1. Čo je to domáca ošetrovateľská starostlivosť?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je vlastne kombináciou zdravotnej a sociálnej starostlivosti poskytovanej klientovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí teda uňho doma alebo u jeho blízkych, a to na základe odporúčania jeho ošetrujúceho lekára. Kvalitne poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť umožňuje skrátiť dobu hospitalizácie v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení len na nevyhnutnú dobu. 

2. Výhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Hlavnými výhodami domácej ošetrovateľskej starostlivosti oproti hospitalizácii v nemocnici sú lepšia psychická pohoda klienta (súkromie a pohodlie domáceho prostredia, neobmedzený kontakt s rodinou atď.) a úplne vylúčenie nozokomiálnych nákaz (infekcie vznikajúce v priamej súvislosti s pobytom v zdravotníckom zariadení). 

3. Komu je domáca ošetrovateľská starostlivosť určená?

Klientom domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa môže stať v podstate ktokoľvek. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť osobám všetkých vekových kategórií od novorodencov až po seniorov. Rozhodujúcim kritériom pre indikáciu domácej ošetrovateľskej starostlivosti je skutočnosť, že zdravotný stav klienta nie je možné zvládnuť bežnou laickou starostlivosťou, pričom si ale zdravotný stav klienta bezpodmienečne nevyžaduje hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. O tejto indikácii rozhoduje klientov ošetrujúci lekár.

4. Časová dostupnosť domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Domáca ošetrovateľská starostlivosť má byť dostupná počas bežného pracovného času a v pracovných dňoch. Záleží na konkrétnej agentúre v akom časovom rozsahu dokáže zabezpečiť svoje služby pre klienta. Naša Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre svojich klientov aj počas víkendov a štátnych sviatkov, no výlučne na základe indikácie lekára. Zabezpečenie potrebnej starostlivosti je vecou dohody medzi našou agentúrou a klientom.

5. Formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Domáca hospitalizácia – špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť pre klientov po operáciách alebo úrazoch, ale samozrejme aj pre klientov s rôznymi internými chorobami. Typickým klientom je pacient po operačnom zákroku, ktorého stav si už nevyžaduje hospitalizáciu, ale popri tom je potrebné ošetrovať operačnú ranu, rehabilitovať a pod. Pri niektorých operáciách je pri zabezpečení kvalitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti možné prepustiť pacienta z nemocnice už po niekoľkých hodinách po operačnom výkone.

Dlhodobá domáca ošetrovateľská starostlivosť – ošetrovateľská starostlivosť o chronicky chorých klientov. Spektrum diagnóz v tejto skupine je veľmi široké. Ide o rôzne choroby: 

– pľúcna (vrátane starostlivosti o klientov závislých na domácej oxygenoterapii)

– gastroenterologická (napr. starostlivosť o stómie)

– nutričné (rôzne druhy sondovej výživy alebo domácej parenterálnej výživy pri nedostatočnom príjme potravy)

– metabolická (meranie glykémie a aplikácia inzulínu u diabetikov vrátane nácviku sebaobsluhy v tejto oblasti)

– neurologická (napr. starostlivosť o klientov po cievnych mozgových príhodách)

– onkologická (vrátane liečby bolesti)

– a dalšie…

(Krátkodobá domáca ošetrovateľská starostlivosť – ošetrovateľská starostlivosť o klientov, u ktorých je ošetrujúcim lekárom indikovaný odber krvi, aplikácia injekčnej terapie alebo aplikácia infúznej terapie. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. poskytuje všetky uvedené formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti.)

6. Najčastejšie konkrétne príklady domácej ošetrovateľskej starostlivosti

a) preväzy rán vrátane preležanín (dekubitov)

b) starostlivosť o pacientov závislých na sondovej výžive (nasogastrická, nasojejunálna, PEG atď.)

c) starostlivosť o pacientov so stómiami a/alebo permanentnými močovými katétrami (cievkami)

d) starostlivosť o pacientov na parenterálnej (intravenóznej) výžive

e) aplikácia injekcií a infúzií

f) odbery krvi v domácom prostredí

g) odsávanie pacientov s tracheostómiou

h) liečba bolesti

7. Uhrádza domácu ošetrovateľskú starostlivosť zdravotná poisťovňa? Áno, ale……..

Zo zdravotného poistenia je uhrádzaná domáca ošetrovateľská starostlivosť len vtedy, ak je indikovaná praktickým alebo ošetrujúcim lekárom pacientovi, ktorý je čiastočne imobilný alebo úplne imobilný. Naše služby však zabezpečujeme aj mobilným pacientom, vtedy si však pacient jednotlivé úkony hradí sám. Zoznam jednotlivých výkonov spolu s ich cenami nájdete v tabuľke na konci článku. Všeobecný lekár klienta (všeobecný lekár pre dospelých , všeobecný lekár pre deti a dorast) môže indikovať domácu ošetrovateľskú starostlivosť maximálne na dobu 3 až 6 mesiacov v závislosti od druhu zdravotnej poisťovne pacienta). Môže však túto indikáciu opakovane predĺžiť. Pokiaľ teda pacient domácu ošetrovateľskú starostlivosť potrebuje a všeobecný lekár ju indikuje, môže byť domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite počas neobmedzenej doby. Lekár špecialista môže odporúčať domácu ošetrovateľskú starostlivosť, ale Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti potvrdzuje všeobecný lekár.

Cenník výkonov

VýkonPracovný deňVíkendy a sviatky
Jednorazový odber krvi (v rátane dopravy materiálu)7 €7 €
Jednorazové podanie injekčnej terapie5 €5 €
Jednorázové podanie očistnej klyzmy10 €15 €
Jednorázové zavedenie a výmena permanentného katétra u ženy10 €15 €
Cievkovanie u ženy10 €15 €
Podanie a sledovanie infúzie do 250 ml10 €15 €
Podanie a sledovanie infúzie nad 250 ml15 €20 €
Odsávanie pacienta10 €15 €
Jednorazová terapia Biolampou7 €15 €
Podávanie kyslíka10 €15 €