gamedxt logo
1. Čo je to domáca ošetrovateľská starostlivosť?
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je vlastne kombináciou zdravotnej a sociálnej starostlivosti poskytovanej klientovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí teda uňho doma alebo u jeho blízkych, a to na základe odporúčania jeho ošetrujúceho lekára. Kvalitne poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť umožňuje skrátiť dobu hospitalizácie v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení len na nevyhnutnú dobu. Pri poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti kvalitným poskytovateľom sa je možné sa hospitalizácii úplne vyhnúť.
2. Výhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Hlavnými výhodami domácej ošetrovateľskej starostlivosti oproti hospitalizácii v nemocnici sú lepšia psychická pohoda klienta (súkromie a pohodlie domáceho prostredia, neobmedzený kontakt s rodinou atd.) a úplne vylúčenie nosokomiálnych nákaz (infekcie vznikajúce v priamej súvislosti s pobytom v zdravotníckom zariadení). Domáce prostredie taktiež výrazne lacnejšie.
3. Komu je domáca ošetrovateľská starostlivosť určená?
Klientom domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa môže stať v podstate ktokoľvek. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť osobám všetkých vekových kategórií od novorodencov až po seniorov. Rozhodujúcim kritériom pre indikáciu domácej ošetrovateľskej starostlivosti je skutočnosť, že zdravotný stav klienta nie je možné zvládnuť bežnou laickou starostlivosťou, pričom si ale zdravotný stav klienta bezpodmienečne nevyžaduje hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. O tejto indikácii rozhoduje klientov ošetrujúci lekár.
4. Časová dostupnosť domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Domáca ošetrovateľská starostlivosť má byť dostupná od 7 30 hod do 16 00 hod počas pracovný dní. Záleží na konkrétnej agentúre v akom časovom rozsahu dokáže zabezpečiť svoje služby pre klienta. Naša Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre svojich klientov aj počas víkendov a štátnych sviatkov. Zabezpečenie potrebnej starostlivosti je vecou dohody medzi našou agentúrou a klientom.
5. Formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Domáca hospitalizácia – špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť pre klientov po operáciách alebo úrazoch, ale samozrejme aj pre klientov s rôznymi internými chorobami. Typickým klientom je pacient po operačnom zákroku, ktorého stav si už nevyžaduje hospitalizáciu, ale popri tom je potrebné ošetrovať operačnú ranu, rehabilitovať a pod. Pri niektorých operáciách je pri zabezpečení kvalitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti možné prepustiť pacienta z nemocnice už po niekoľkých hodinách po operačnom výkone.
Dlhodobá domáca ošetrovateľská starostlivosť – ošetrovateľská starostlivosť o chronicky chorých klientov. Spektrum diagnóz v tejto skupine je veľmi široké. Ide o rôzne choroby:
- pľúcna (vrátane starostlivosti o klientov závislých na domácej oxygenoterapii)
- gastroenterologická (napr. starostlivosť o stómie)
- nutričné (rôzne druhy sondovej výživy alebo domácej parenterálnej výživy pri nedostatočnom príjme potravy)
- metabolická (meranie glykémie a aplikácia inzulínu u diabetikov vrátane nácviku sebaobsluhy v tejto oblasti)
- neurologická (napr. starostlivosť o klientov po cievnych mozgových príhodách)
- onkologická (vrátane liečby bolesti)
- a dalšie...

Preventívna domáca ošetrovateľská starostlivosť – ošetrovateľská starostlivosť o klientov, u ktorých je ošetrujúcim lekárom indikované pravidelné sledovanie zdravotného stavu (denne, obdeň, týždenne...). Ide napríklad o výkony ako meranie krvného tlaku, výživových parametrov alebo odbery krvi. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ŠIAS, s.r.o. poskytuje všetky uvedené formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti
6. Najčastejšie konkrétne príklady domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a. preväzy rán vrátane preležanín (dekubitov) b. starostlivosť o pacientov závislých na sondové výžive (nasogastrická, nasojejunálna, PEG atď.)
c. starostlivosť o pacientov zo stómiami a/alebo permanentnými močovými katétrami (cievkami)
d. starostlivosť o pacientov na parenterálnej (intravenóznej) výžive
e. aplikácia injekcií a infúzií vrátane intravenóznych antibiotík
f. rehabilitácia v domácom prostredí (vrátane napríklad predoperačnej dychovej rehabilitácie)
g. odbery krvi v domácom prostredí
h. komplexná kontinuálna starostlivosť o nesebestačného alebo nie úplne sebestačného pacienta (vrátane pacientov s cievnou mozgovou príhodou či apalickým syndrómom)
i. odsávanie pacientov s tracheostómiou
j. liečba bolesti
k. kontroly krvného tlaku a ďalších životných funkcií
l. kontroly glykémie (hladín cukru v krvi)
m. zabezpečenie osobnej hygieny
7. Uhrádza domácu ošetrovateľskú starostlivosť zdravotná poisťovňa? Áno, ale........
Zo zdravotného poistenia je uhrádzaná domáca ošetrovateľská starostlivosť len vtedy ak je indikovaná praktickým alebo ošetrujúcim lekárom pacientovi, ktorý je čiastočne imobilný alebo úplne imobilný. Naše služby však zabezpečujeme aj mobilným pacientom, vtedy si však pacient jednotlivé úkony hradí sám. Zoznam jednotlivých výkonov spolu s ich cenami nájdete v tabuľke na konci článku. Všeobecný lekár klienta (všeobecný lekár pre dospelých , všeobecný lekár pre deti a dorast) môže indikovať domácu ošetrovateľskú starostlivosť jednorázovo maximálne na dobu 3 mesiace). Môže však túto indikáciu opakovane predĺžiť (opäť vždy maximálne na dobu 3 mesiace). Pokiaľ teda pacient domácu ošetrovateľskú starostlivosť potrebuje a všeobecný lekár ju indikuje, môže byť domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite počas neobmedzenej doby. Ošetrujúci lekár klienta v nemocnici môže indikovať domácu ošetrovateľskú starostlivosť pri prepustení klienta z nemocnice, ale maximálne na dobu 14 dní. V prípade potreby dlhšieho trvania domácej ošetrovateľskej starostlivosti musí ďalšiu indikáciu potvrdiť Všeobecný lekár klienta. Zoznam a cena za jednorázové výkony indikované lekárom (pre pacienta, ktorý zo zákona nemá nárok na úhradu tohto výkonu zdravotnou poisťovňou formou ADOSu)